Category: ประกันสังคม

Posted in ประกันสังคม

เจ็บป่วย-เกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ยื่นบัตรประชาชน ใบเดียวเข้าได้ทุก รพ.

พกบัตรประชาชนติดตัว ใช้ยื่นรักษาโรงพยาบาลได้ทั้งรัฐและเอกชน เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน-ประสบอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก ทางสำนักงานประกันสังคม จึงเตือนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดยาว ให้พกบัตรประชาชนติดตัว ในกรณีที่เกิดเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ที่ใดก็ได้ ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน เพียงยื่น “บัตรประจำตัวประชาชน” เพื่อแสดงการเข้าใช้สิทธิ์เท่านั้น เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่…

Continue Reading เจ็บป่วย-เกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ยื่นบัตรประชาชน ใบเดียวเข้าได้ทุก รพ.
เงินประกันสังคม
Posted in ประกันสังคม

วิธีย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61

ทางสำนักงานประกันสังคม แจ้งกับผู้ประกันตนเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสอีกครั้ง ให้กับผู้ประกันตนในการขอเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่ ได้ทุกๆ 1 ปี ปีละ 1 ครั้ง สำหรับในปีนี้ ปี พ.ศ. 2561 ได้มีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการประกันสังคมอยู่ จำนวนมากถึง 237 แห่งทั่วประเทศ ประกันสังคมของโรงพยาบาลแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 78 แห่ง…

Continue Reading วิธีย้ายโรงพยาบาลประกันสังคมปี 61